Любящие сердца :: Seven ureklerЛюбящие сердца :: Seven urekler
Любовь — это когда хочешь переживать с кем—то все четыре времени года. Когда хочешь бежать с кем-то от весенней грозы под усыпанную цветами сирень, а летом собирать ягоды и купаться в реке. Осенью вместе варить варенье и заклеивать окна от холода. Зимой — помогать пережить насморк и долгие вечера… Рэй Брэдбери

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация ) · Создать почтовый ящик

 
Reply to this topicStart new topic
БАЛАКЕН

> Сообщение #1
>
kederli qozel
сообщение 4.1.2009, 14:00
>
 


Турецкая подданная
Иконка группы

За особый вклад в развитие форума 2 за 7000 сообщений Администратору форума за неустанный и кропотливый труд за 6000 спасибо С Новым 2014 годом!
Группа: Заслуженный админ
Сообщений: 6595
Регистрация: 21.2.2009
Из: bacu
Пользователь №: 3
Спасибо сказали: 7033 раз(а)

Награды: 5


Репутация:   21  


БАЛАКЕНСКИЙ район расположен на северо-западе Азербайджана, на юге и западе граничит с Грузией, а на севере и востоке - с Россией. Рельеф района контрастный, - горы сменяются равнинами. На равнинах климат умеренно теплый, с сухой зимой, в предгорьях - умеренно теплый с равномерным распределением осадков, в горах - холодный, с влажной зимой (среднегодовой уровень влажости - более 40%).

Здесь много горных рек, красивое озеро возле горы КАТЕХ, на севере местность покрыта лесами. Более половины территории ЗАГАТАЛЬСКОГО заповедника приходится на Балакенский район. Заповедник был организован в 1929 году, он раскинулся на южном склоне Главного Кавказского хребта, его высота над уровнем моря - от 650 до 3946 м, территория - 23843 га. По характеру растительного покрова территорию заповедника можно разделить на горно-лесную (67,4%) и горно-луговую. Флора насчитывает более тысяи видов, в том числе редких (граб, ольха, дуб, орех, каштан, акация, более 30 видов лекарственных растений). Фауна богата, - особо можно отметить наличие в этом регионе черного кавказского тетерева.

На территории района сохранилось много исторических и архитектурных памятников. Археологами выявлено много древних стоянок эпохи раннего железа. Например, недалеко, в двух километрах от селения МАХАМАЛЛАР - у скалы ГЮБЕК - пещера НОХО со следами стоянки эпохи раннего железа; КУВШИННОЕ погребение (2-1 вв. до н.э.); ПИР и руины ЖИЛЫХ СООРУЖЕНИЙ (5-8 вв.), МЕЧЕТЬ 18 в., БАШНЯ 19 в., КРЕПОСТНЫЕ стены - там же, недалеко от МАХАМАЛЛАР.

Подземное ВОДОХРАНИЛИЩЕ и МЕЧЕТЬ 18 в. в селе ГУЛЛАР; МАВЗОЛЕЙ 14 в. в селении ТЮЛЮ; ХРАМ 14 в. в селе ХАНИФА; МЕЧЕТЬ 16 в. в селении ХАЛАТАЛА; АЛБАНСКИЙ ХРАМЫ в селениях ХАНИФА и МАЗЫМЧАЙ; башня ПЕРИ (12 в.) в деревне ГУЛЛАР, на берегу реки ГЮМБЕЗ. На горе МЕКЛАКАН сохранилось ГОРОДИЩЕ эпохи раннего средневековья.

ГОРОД БАЛАКЕН - административный центр Балакенского района. Население - 85300 человек, удаленность от Баку - 394 км. В городе сохранилась интересная мечеть 17 - 19 вв. с необычно высоким минаретом. В краеведческом музее собраны изделия традиционных ремесел этого региона, различные археологические находки, свидетельствующие о заселенности его уже в эпоху неолита, другие экспонаты, по которым прослеживается насыщенная событиями история края.

Здесь были развиты такие ремесла, как изготовление медных изделий, шебеке (ажурных деревянных решеток на окна), резьба по дереву, гончарное дело. А также самобытный, редкий для Азербайджана вид вышивки - ТЕКЕЛДУЗ ("тамбурный шов") - яркие, фантастические узоры шелковой нитью на темном фоне.

В Балакене есть большой городской парк площадью 7,5 га, в котором можно отдохнуть после прогулки по городу.TarixiАлимлярин апардыглары тядгигатлар, мцяййян дюврлярдя апарылан археоложи газынтылар заманы тапылан яшйалар, бу эцня кими галмыш бязи тикили абидяляр вя курганлар демяйя ясас верир ки, Балакян гядим йашайыш мяскяни олмушдур.

Йазылы гайнагларын вердийи мялуматлара эюря Балакян гядим Албанийа дювлятинин яразисиня дахил олмушдур. Ерамыздан яввял 65-ъи илдя Рома вя Албан гошунлары арасында Алазан (Ганых) чайы сащилиндя баш верян дюйцшдя иштирак едян гядим Йунан тарихчиси Плутарх йазырды ки, бу йерлярин ящалиси сакит тябиятли, мяьрур, дюйцшдя ъясурдурлар. Bu gün də işlədilən Hetovlar (Hertləri xatırladan), Hunbulçay (Hunları xatırladan), inqiloylar (qerləri xatırladan) və s. toponimlərin tətqiqi sübut edir ki, ən qədim zamanlardan başlayaraq türkdilli tayfalar bu bölgənin daimi sakinləri olmuşlar.

XI əsrə qədər bu bölgə Qədim Qafqaz Albaniyasının şimal-qərbində yaşayan türklərin, inqiloyların, və avarların əcdadları hesab olunan lek,qel, lpin və s. tayfaların məskəni olmuşdur.

Bu ərazi bol təbii sərvətlərə, münbit torpaqlara malik olduğuna və mühüm strateji əhəmiyyət kəsb etdiyinə görə həmişə xarici qüvvələrin, yad dövlətlərin maraq dairəsində olmuş, ayrı-ayrı vaxtlarda müharibə və mübarizə meydanına çevrilmişdir.

Eyni zamanda bu ərazi həmişə qəsbkarlara qarşı sipər rolunu oynamış, işğalçıların Azərbaycanın içərilərinə doğru irəliləməsi zamanı ilk zərbəni də cox vaxt məhz buranın yerli sakinləri qarşılamalı olmuşlar. Bura kömək diləyiylə gələn ehtiramla qarşılanıb, bəd niyyətlə gələnlər isə layıqli cəzasını almışlar.

Rayonun ərazisində və əhalinin həyətlərində təsərrüfat və məişət əhəmiyyətli qazıntılar zamanı məbədlərin və tikililərin qalıqları, bir neçə yerdə küp qəbirləri aşkar edilmişdir. Bu da rayonun qədim tarixə malik olduğunu əyani olaraq sübut edir.

Balakən rayonunun tarixinin araşdırılması üçün arxeoloqların və Milli Elmlər Akademiyasının əməkdaşlarının bu işə cəlb olunmasına ehtiyac vardır.

Bu ərazi bizim eranın VII əsrində ərəb işğalçıları tərəfindən zəbt olunmuş və Balakən şəhəri dağıdılmışdır. IX - X əsrlərdə ərəb xilafətinin süqutundan sonra bu ərazi müstəqillik qazanmışdır və iqtisadi əlaqələrini Şəki şəhəri ilə qurmuşdur. Həmin dövrlərdə Balakəndə ipəkçilik inkişaf etmişdir.

Balakən inzibati rayon kimi 1930-cu ildə təşkil edilmişdir. 1963-cü ildə Balakən rayonu Zaqatala rayonuna birləşdirilmiş, 1965-ci ildə yenidən müstəqil rayon olmuşdur. 1946 – 1965-ci illərdə rayonun inzibati mərkəzi Balakən qəsəbəsi, 1965-ci ildən isə Balakən şəhəridir.


--------------------
Mən istəyirəm ki,sən biləsən-sevgi mənim ürəyimdə yaşayır.


Спасибо сказали:
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post

> Сообщение #2
>
kederli qozel
сообщение 4.1.2009, 14:02
>
 


Турецкая подданная
Иконка группы

За особый вклад в развитие форума 2 за 7000 сообщений Администратору форума за неустанный и кропотливый труд за 6000 спасибо С Новым 2014 годом!
Группа: Заслуженный админ
Сообщений: 6595
Регистрация: 21.2.2009
Из: bacu
Пользователь №: 3
Спасибо сказали: 7033 раз(а)

Награды: 5


Репутация:   21  


Приватный текст


--------------------
Mən istəyirəm ki,sən biləsən-sevgi mənim ürəyimdə yaşayır.


Спасибо сказали:
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post

> Сообщение #3
>
tasya
сообщение 4.1.2009, 22:25
>
 


Наш человек
******

С 8 Марта! Руна за 200 спасибо С Новым 2013 Годом!
Группа: Пользователи
Сообщений: 1033
Регистрация: 21.2.2009
Пользователь №: 133
Спасибо сказали: 497 раз(а)

Награды: 7


Репутация:   7  


Samira Мəmmədova

Самира, а где фото?


--------------------
Чистая и открытая любовь та, которую отдают свободно и щедро, не раздумывая о заслугах любимого человека, не просчитывая цену или выгоду и не ожидая «возврата долга». Такая любовь не просит, не претендует и не требует – это полное ВСЕПРОЩЕНИЕ и ВСЕПРИНЯТИЕ
http://community.webshots.com/user/Tasya29
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post

> Сообщение #4
>
tasya
сообщение 4.1.2009, 22:29
>
 


Наш человек
******

С 8 Марта! Руна за 200 спасибо С Новым 2013 Годом!
Группа: Пользователи
Сообщений: 1033
Регистрация: 21.2.2009
Пользователь №: 133
Спасибо сказали: 497 раз(а)

Награды: 7


Репутация:   7  


Джума мечеть и мечеть Катех (фото)


--------------------
Чистая и открытая любовь та, которую отдают свободно и щедро, не раздумывая о заслугах любимого человека, не просчитывая цену или выгоду и не ожидая «возврата долга». Такая любовь не просит, не претендует и не требует – это полное ВСЕПРОЩЕНИЕ и ВСЕПРИНЯТИЕ
http://community.webshots.com/user/Tasya29


Спасибо сказали:
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post

> Сообщение #5
>
kederli qozel
сообщение 5.1.2009, 15:12
>
 


Турецкая подданная
Иконка группы

За особый вклад в развитие форума 2 за 7000 сообщений Администратору форума за неустанный и кропотливый труд за 6000 спасибо С Новым 2014 годом!
Группа: Заслуженный админ
Сообщений: 6595
Регистрация: 21.2.2009
Из: bacu
Пользователь №: 3
Спасибо сказали: 7033 раз(а)

Награды: 5


Репутация:   21  


--------------------
Mən istəyirəm ki,sən biləsən-sevgi mənim ürəyimdə yaşayır.


Спасибо сказали:
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post


Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


Студия дизайна форумов
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.8.2020, 11:02
Cool Text: Logo and Graphics Generator Cool Text: Logo and Graphics Generator